Zemin Etüt

Zemin Etüdü çalışmaları “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Hükümleri’ne ve 09/03/2019 tarih ve 30709 sayılı Zemin Ve Temel Etüd Uygulama Esasları ve Rapor Formatına” uygun olarak yapılmaktadır. Herhangi bir arazide üzerinde yapılacak (bina, köprü, yol, döküm alanı, depolama tesisi, depo, fabrika vb..) her türlü mühendislik yapısı öncesinde yapılaması gereken zemin etüd sondajları, jeofizik ölçümler, yerinde presiyometre deneyleri, spt deneyleri, numune alınması ve zemin kesitinin belirlenmesi ila yapılmaktadır. Çalışmalar sürekli bir mühendis eşliğinde yapılmak tadır. İlgili belediyelerin çalışma talepleri göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Sondaj çalışmaları saha şartlarına bağlı olarak hidrolik, paletli, taşınabilir portatif makinalar ile yapılabilmektedir. Yapılan saha çalışmaları sonrasında gerekli laboratuar deneyleri yapılmaktadır. Bu arazi ve laboratuar çalışmaları birlikte değerlendirilerek sahaya ait ve mühendislik yapısına uygun zemin etüd raporlaması yapılmaktadır. Planlanan mühendislik yapısının niteliklerine bağlı olarak sondaj derinlikleri ve zemin problemlerinin bulunup bulunmamasına bağlı olarak detay zemin deneyleri ve sonrasında Geoteknik Rapor yazımı tamamlanmaktadır. Zeminlerde genel olarak oturma, sıvılaşma, kayma / heyelan, farklı oturma, taşıma gücü, geçici temel kazı problemleri gibi zemin problemlerinin belirlenmesi halinde Geoteknik Zemin İyileştirme Projeleri hazırlanmaktadır. Bu tür zemin problemlerinin bulunmadığı alanlarda proje ihtiyacı bulunmamaktadır.

Genel olarak parsel alanını en verimli kullanabilmek amacıyla temel kazılarının fazla yapılmasına bağlı olarak gelişen şev stabilite problemleri için gelişmiş şev stabilite analiz programları kullanılmaktadır. Aşağıda şematik gösterimi verilen stabilite analizi gösterilmektedir. Güvenli olmayan alanlarda Fore Kazık, Mini Kazık, Perde Duvar yada Bu sistemlerin yatay destek elemanları ile desteklenmiş destek sistemleri projelendirilmektedir. 


Zemin etüt çalışmalarında; zemin etüt sondaj makinaları, sismik yöntemler, rezistivite çalışmaları, mikrotremor ölçüm teknikleri kullanılmaktadır. Sondaj çalışmalarında; dolgu kalınlığı, temel kaya derinliği, yer altı su seviyesi, zemin profili, vb özellikler belirlenmektedir. Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında (kum-kil-silt-çakıl) SPT deneyleri yapılmakta, zeminden shelby tüpü ile UD alınmaktadır. Alınan numuneler yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak şekilde muhafaza edilerek laboratuara gönderilir. Kaya ortamında ise; karotiyer ile yüzde yüz karotlu ilerleme yapılarak ortamın TCR, SCR, RQD değerleri belirlenir. İstenilen derinlikler de alınan numuneler üzerinde deneyler yaptırılır.